Komunikaty

obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinków kablowej sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo na osiedlu Warchoły w rejonie ul. Rzeszowskiej i Wilczej w Nisku

 

Nisko, 8 września 2015r.

PPB.6733.1.20.2015.ED


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 22.07.2015r z późniejszą zmianą z dnia 06.08.2015r PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola, ul. KEN 18, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Andrzej Wierzban, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków kablowejsieci energetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo na osiedlu Warchoły w rejonie ul. Rzeszowskiej i Wilczej w Nisku na terenie działek o nr ew.: 4401/1, 4402, 4408/1, 4418/1, 4372, 4418/2, 4366, 4410/8, 4410/7, 4410/2, 4407/2, 4401/5, 4401/7, 4365/7, 4326, 4282/5, 7491/1, 4329, 4330/2, 4333, 4340 niniejszym informuję, że:


1) planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

-Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie postanowieniem z dn. 10.08.2015r znak ZS.224.131.2015

-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie postanowieniem nr 272/2015 z dn. 04.09.2015r
znak O.RZ.Z-3.4351.272.2015.WF

-Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanowieniem z dn. 10.08.2015r znak RR-XVIII.760.2.28.2015.KM

- zarządcę dróg gminnych- pismo z dn. 04.08.2015r znak RG.7100.1.65.2015.Ł.K.


2) został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2015 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 904
08 września 2015 14:54 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2015 14:54 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2015 14:53 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)