Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w Nisku przy ul. Dobrej

 

Nisko, 28 lipca 2015r.

PPB.6733.1.21.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

          Stosownie do art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 199 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o., oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu w imieniu której, działa pełnomocnik P. Tomasz Zabawski, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24 w dniu 28.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 1380/3 dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Dobrej w Nisku przewidywanej do realizacji na działkach nr ew. 1381, 1380/10, 1380/3.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2015 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 944
28 lipca 2015 11:49 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2015 11:49 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)