Komunikaty

Ogłoszenie o deczyji o ustaleniu lokalizacji sieci wodociagowej w Nowosielcu

24 lipca 2015r.

 PPB.6733.1.17.2015

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. Poz. 199 z poźn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Joanna Curyło- Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o. w Zamościu dnia 24.07.2015r.została wydana decyzja Nr 24/2015 znak sprawy PPB.6733.1.17.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 5/1, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/7, 9/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/8, 6/6 i 398/4 położonych w miejscowości Nowosielec

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.07.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2015 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 845
24 lipca 2015 14:11 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)