Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nisku

Nisko, dnia 13.07.2015r.

PPB.6733.1.13.2015

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t. z poź.zm), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póz.zm) z a w i a d a m i a m, że na wniosekMZK sp zo.o. w Nisku ul.Szklarniowa 1,została wydana decyzja Nr 20/2015 znak sprawy PPB.6733.1.13.2015 dnia 13.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

Przebudowa (modernizacja), rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nisku na działkach o nr ew.: 880, 1910/1, 2151, 2152, 2153, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108/2, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2165 przy ul.T.Kościuszki

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Data wytworzenia dokumentu: 14.07.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2015 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 723
14 lipca 2015 11:39 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl