Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modernizację oczyszcalni ścieków w Nisku

Nisko, 7 maja 2015r.

PPB.6733.1.13.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267, późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r. Poz. 199), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu 5 maja 2015r. Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku Sp. z.o.o z/s Nisko ul. Szklarniowa 1 w imieniu, którego występuje inż. Grzegorza Matula Prezes firmy P.W.ENEKO Sp. z o.o. z/s Gliwice ul. Karola Miarki 12 zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Nisku na działkach o nr ew.: 880, 1910/1, 2151, 2152, 2153, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108/2, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2165 przy ul. Tadeusza Kościuszki.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.05.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2015 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 857
08 maja 2015 09:41 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)