Komunikaty

Ogłoszenie o podjęciu postępowania na kanalziację sanitraną Nowosielec -Etap VII

Nisko, 6 maja 2015r.

PPB.6733.1.35.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Nisko w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP VII planowanej do realizacji w miejscowości Nowosielec Zlewnia NR Z13 – na działkach o nr ew.: 1146, 1202/1, 1203, 1204/1, 1205, 1206/1, 1207, 1208, 1209/1, 1210, 1211/1, 1212, 1213/1, 1215/1, 1216/1, 1216/2, 1215/1, 1218, 1220, 1222/1, 1223/5, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1234/4, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1236/3, 1236/6, 1236/7, 1236/8, 1237/4, 1237/7, 1237/8, 1237/9, 1237/10, 1237/11, 1238/1; Zlewnia Nr Z14 – na działkach o nr ew.: 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 370/4, 370/5, 371/1, 371/2, 371/3, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 373, 374 wraz z dwiema przepompowniami i ich zasileniem energetycznym oraz miejscowości Kończyce na działce nr ew. 752 - niniejszym informuję, że:

 

1. postanowieniem z dnia 6.05.2015r. zostało podjęte postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku znak PPB.6733.1.35.2014 z dnia 11.09.2014r., gdyż ustąpiły przyczyny jego zawieszenia;

2. wnioskiem z dnia 05.05.2015r. wnioskodawca wystąpił o – zmianę w/w wniosku z dnia 14.08.2014r. w zakresie;

a) zmiany trasy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 1238/1

b) rozszerzenia wniosku o działki o nr ew.: 1186, 1187, 1189, 1191, 1193/1, 1193/3, 1197/1, 1197/2 i 1201;

c) orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 oraz mapie ewidencji gruntów w skali 1:2880.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.05.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2015 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 928
06 maja 2015 10:44 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)