Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa sieci gazowej w Nisku rejon ul. Lasowiaków

Nisko, 15 grudnia 2014r.

PPB.6733.1.45.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu, w imieniu której występuje Pan Tomasz Zabawski została wydana decyzja Nr 38/2014 znak PPB.6733.1.45.2014 z dnia 15.12.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (wraz z przyłączem gazowym) przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 5704/6, 5704/2, 5746/1w Nisku ul. Lasowiaków.

          Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30 - 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2014 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1163
15 grudnia 2014 10:23 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)