Komunikaty

ogłoszenie o zgromadzeniu materiału dowodowego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa sieci gazowej w Nisku rejon ul.Rzeszowskiej -Bocznej II

Nisko, 15 grudnia 2014r.

 

PPB.6733.1.46.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

      Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dn. 14.11.2014r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia ( wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3928/5 w Nisku dla zasilania budynku jednorodzinnego usytuowanego w rejonie ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku ) przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3928/1, 3927/1, 3926/1, 3921/1, 3920/1, 3920/2, 3921/4, 3926/4, 3926/5, 3927/5, 3928/5 położonych w Nisku - niniejszym informuję, że:

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2014 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1098
15 grudnia 2014 09:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)