Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. rozbudowa sieci gazowej w Nisku rejon ul. Lasowiaków

Nisko, 7 listopada 2014r.

 

PPB.6733.1.45.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 27.10.2014r. (z datą wpływu 4.11.2014) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 5746/1 w Nisku dla zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Lasowiaków w Nisku, przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 5704/6, 5704/2, 5746/1 położonych w Nisku.

 

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1095
07 listopada 2014 09:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)