Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Nisku ul.Rzeszowska Boczna II

Nisko, 22 września 2014r.

PPB.6733.1.40.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek 19.09.2014r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3930/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rzeszowskiej- Bocznej II w Nisku, przewidzianej do realizacja po terenie działek o nr ew.: 3975/2, 3974/6, 3971/12, 3970/1, 3967/1, 3966/1, 3964/3, 3963/5, 3959/5, 3958/9, 3957/1, 3948/21, 3947/1, 3946, 3940, 3938/1, 3937/2, 3937/1, 3930/1, 3930/2, 3929/2, 3929/1, 3919/2, 3916/1, 3916/4, 3919/1, 3916/2 i 3975/1 położonych w Nisku .

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1113
23 września 2014 09:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)