Komunikaty

ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w rejonie ul. Piaskowejw Nisku

Nisko, 16 lipca 2014r.

 

PPB.6733.1.21.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

    Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek 9.07.2014r. (z datą wpływu 14.07.2014) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych na działkach nr ew. 3956/1 i 3958/21 dla zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Piaskowej w Nisku przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 3962/10, 3963/23, 3963/3, 3964/19, 3965/15, 3965/16, 3964/17, 3963/20, 3959/16, 3958/23, 3958/21, 3959/3, 3958/6, 3956/10, 3956/1 położonych w Nisku.

 

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2014 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 588
16 lipca 2014 11:44 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)