Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie zmiany konstrukcji dachu na budynku administracyjnym na terenie SPZZOZ w Nisku (szpital)

Nisko, 16 lipca 2014r.

 

PPB.6733.1.31.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

      Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z e zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 10.07.2014r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w imieniu którego działa pełnomocnik Dyrektor Stanisław Krasny zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na zmianie konstrukcji dachu na budynku administracyjnym SPZZOZ w Nisku ze stropodachu na dach wielospadowy na terenie działek o nr ew.: 1743/1 i 1747 (część terenu szpitala) położonych w Nisku .

     Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2014 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 660
16 lipca 2014 09:17 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl