Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia stadionu piłkarskiego w Nisku na oś. Podwolina

 

Nisko, 21 marca 2014r.

 

PPB.6733.1.5.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

          Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2013.267.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że na żądanie z dnia 17.03.2013r. Gminy Nisko, w imieniu której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska w dniu 18.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla zamierzenia p.n. budowa oświetlenia płyty stadionu piłkarskiego w Nisku przy ul. Dąbrowskiego na działce o nr ew. 5140/160.

        Zgodnie z art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2014 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 897
21 marca 2014 09:01 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)