Komunikaty

Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii NN i SN w Racławicach rejon ul. Rudnickiej i Lubelskiej

Nisko, 14 marca 2014r.

 

PPB.6733.1.42.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

        Stosownie do art. 7 do 11 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2013.267.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że wnioskiem z dnia 22.02.2014r. (uzupełnionym pismem z dnia 8.03.2014r) Pan Piotr Leja 35-030 Rzeszów ul. Fircowskiego 1 pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział Rzeszówwystąpił o zmianę wniosku z dnia 17.09.2013r., z późniejszą zmianą ( pismo z dnia 9.10.2013r) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięciap.n. budowa napowietrzno- kablowej linii NN oraz budowa słupowej stacji trafo na działkach o nr ew.: 328/3, 330/1, 317/1, 318, 319/5, 320/3, 320/4, 329/1, 329/2, 886/1, 896, 895/2, 897/1, 899/2, 900/1, 901, 903, 904, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923 położonych w Racławicach (rejon ul. Rudnickiej ) gm. Nisko,

Żądanie inwestora dotyczy zmiany w/w wniosku w zakresie:

a) rozszerzenia przedsięwzięcia pod kątem ustalenia lokalizacji inwestycji (poszerzenia terenu inwestycji) na terenie działek nr ew.: 321/1, 320/1, 326/3, 319/6, 328/1, 307/1, 139/1, 138 położonych w Racławicach w rejonie ul. Lubelskiej (DK nr 19 rel. Lublin- Rzeszów) oraz rozszerzenie inwestycji o budowę linii SN 15 kV,

b) w zakresie ograniczenia inwestycji tj. rezygnacji z ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji na działkach nr ew.: 895/2, 896, 897/1, 899/2 i 900/1 w Racławicach,

c) zmiany nazwy przedsięwzięcia, która obecnie będzie brzmieć: budowa napowietrzno- kablowej linii nN i SN wraz z przyłączami, stacją trafo w miejscowości Racławice ul. Rudnicka,

d) zmiany przedsięwzięcia w części: dotychczas wnioskowanych granic terenu tej inwestycji jak i planowanej trasy sieci energetycznej, w tym zmiany przewidywanego usytuowania stacji trafo, zmiany niektórych planowanych odcinków linii NN jako napowietrznych na kablowe oraz zmiana trasy sieci na niektórych działkach.

     Podsumowując powyższe, w wyniku zmian wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji - lokalizacja zamierzenia p.n. „budowa napowietrzno- kablowej linii nN i SN wraz z przyłączami, stacją trafo w miejscowości Racławice ul. Rudnicka„ planowana jest na dzień dzisiejszy na następujących działkach nr ew. 328/3, 330/1, 317/1, 318, 319/5, 320/3, 320/4, 329/1, 329/2, 886/1, 901, 903, 904, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923 , 321/1, 320/1, 326/3, 319/6, 328/1, 307/1, 139/1, 138 w Racławicach położonych przy (w rejonie) ul. Rudnickiej (DK 77) i ul. Lubelskiej (DK 19). Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730 -1530oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2014 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 995
14 marca 2014 13:56 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)