Komunikaty

Ogłoszenie o uzgodnieniach i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu

Nisko, 14 stycznia 2014.

PPB.6733.1.45.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

         Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), w związku z postępowaniem prowadzonym na żądanie z dnia 29.10.2013r.( rozszerzone, uzupełnione i zmienione) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1,w imieniu której występuje Pan Zbigniew Kuziora Prezesa Zarządu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek o nr ew.: 949/2, 950, 951/8, 988/7, 1057, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1410, 1422/3, 1408/2 1609, 1612, 1772/2, 1776, 1785/1, 1785/2, 1803/6, 1858, 1864/2, 1865, 1869, 1948/5, 1948/6, 1956/4, 1956/5, 1956/6, 1956/8, 2053, 1958, 1964/2, 1999/3, 2000, 2015/1, 2054, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2073, 2074, 2077, 2088, 2184/4, 2284/3, 2285, 2286/3, 2287, 2350/2, 2493/2, 2494/1, 2494/2, 2495, 2496/1, 2500, 2504, 2547, 2558, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/11, 2569/10, 2598/1, 2655/10, 2655/13, 2688/2, 2688/3, 2688/5, 2689/3, 2707/2, 2865, 2887/8, 2887/9, 2651/2 ,2969/1, 2969/2, 4002/2, 4002/6, 4002/8, 1997/12, 1949/3, 2679/2, 2686/2, 2677 położonych w Zarzeczu pod realizację inwestycji polegającej na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowowybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach)- niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:: Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz zaopiniowane przez zarządcę dróg gminnych.

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

          Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30-15 30 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2014 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 720
15 stycznia 2014 12:08 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)