Komunikaty

Ogłoszenie o kolejnej zmianie wniosku MZK w Nisku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu

Nisko, 27 stycznia 2014r.

 

PPB.6733.1.45.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

        Stosownie do art. 7 do 11 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2013.267.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że pismem z dnia 21.01.2014r. Zbigniew Kuziora Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1wystąpił z żądaniem kolejnej zmiany wniosku z dnia 29.10.2013 ( z późniejszymi zmianami). w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięciap.n. budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowowybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach) w Zarzeczu.Żądanie inwestora dotyczy zmiany w/w wniosku w zakresie: rezygnacji z ustalenia lokalizacji przedmiotowego zamierzenia na działkach nr ew. 1803/6, 2284/3, 2285, 2286/3, 2287, 2688/2, 2688/3, 2688/5, 2689/3, 2707/2, 2865, 2887/8, 2887/9, 2679/2, 2686/2, 2677 położonych w Zarzeczu.

      Z uwagi na powyższe, w wyniku kolejnych zmian wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji - lokalizacja w/w zamierzenia obejmuje na dzień dzisiejszy następujące działki nr ew. 949/2, 950, 951/8, 988/7, 1057, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1410, 1422/3, 1408/2 1609, 1612, 1772/2, 1776, 1785/1, 1785/2, 1858, 1864/2, 1865, 1869, 1948/5, 1948/6, 1956/4, 1956/5, 1956/6, 1956/8, 2053, 1958, 1964/2, 1999/3, 2000, 2015/1, 2054, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2073, 2074, 2077, 2088, 2184/4, 2350/2, 2493/2, 2494/1, 2494/2, 2495, 2496/1, 2500, 2504, 2547, 2558, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/11, 2569/10, 2598/1, 2655/10, 2655/13, 2651/2 ,2969/1, 2969/2, 4002/2, 4002/6, 4002/8, 1997/12, 1949/3 w Zarzeczu.

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2014 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1196
28 stycznia 2014 10:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)