Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

1. Działki nr 1740/30 o pow. 0.2320 ha położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00093275/2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka o nr 1740/30 położona jest w terenie zabudowy usługowo – produkcyjnej z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usługowo-produkcyjne, usługowe i hurtownie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 650,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT. Przetarg na działkę nr 1740/30 ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 19 130,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści złotych).I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

2. Działka nr 266/16 o pow. 0,1155 ha cena wywoławcza 32 830,00 zł wadium 6 566,00 zł.

3. Działka nr 266/17 o pow. 0,1010 ha cena wywoławcza 28 700,00 zł wadium 5 740,00 zł.

 

Działki wymienione w pozycjach 2-3 ogłoszenia położone są w Nowej Wsi, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00059882/0. Działki nr 266/16 i 266/17 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 266/16 i 266/17 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

 

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 5140/179 i 5140/180 o pow. łącznej 0.1671 ha położonej w Nisku przy ul. H. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032296/0. Działki nr 5140/179 i 5140/180 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 5140/179 i 5140/180 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalno - usługowo - handlowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 800,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 19 160,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

5. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/49 o pow. 0.1548 ha. Działka nr 441/49 położona jest w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowi własność Gminy Nisko, dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr TB1N/00042514/8. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Malce III w Nisku działka nr 441/49 przeznaczona jest pod usługi publiczne i komercyjne. Działka nr 441/49 posiada ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia w sąsiedztwie terenów i obiektów będących pod ochroną konserwatora zabytków. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 900,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Wadium 18 580,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

6. Działka nr 441/54 o pow. 0,1464 ha cena wywoławcza 73 200,00 zł wadium 14 640,00 zł.

7. Działka nr 441/61 o pow. 0,1422 ha cena wywoławcza 71 100,00 zł wadium 14 220,00 zł.

8. Działka nr 441/70 o pow. 0,0866 ha cena wywoławcza 43 300,00 zł wadium 8 660,00 zł.

9. Działka nr 441/72 o pow. 0,1012 ha cena wywoławcza 50 600,00 zł wadium 10 120,00 zł.

10. Działka nr 441/88 o pow. 0,1135 ha cena wywoławcza 56 750,00 zł wadium 11 350,00 zł.

11. Działka nr 441/89 o pow. 0,1136 ha cena wywoławcza 56 800,00 zł wadium 11 360,00 zł.

 

Działki wymienione w pozycjach 6-11 ogłoszenia położone są w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowią własność Gminy Nisko, dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00042514/8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedla Malce III w Nisku" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

 

12. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5170/13 o pow. 0.0980 ha położonej w Nisku przy ul. Polskiego Sierpnia, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00035832/1. Działka nr 5170/13 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39 592,00 zł, słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 918,00 zł ( słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych ). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

13. Działka nr 7256 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

14. Działka nr 7281 o pow. 0.0943 ha cena wywoławcza 37 720,00 zł wadium 7 544,00 zł

15. Działka nr 7282 o pow. 0.0892 ha cena wywoławcza 35 680,00 zł wadium 7 136,00 zł

16. Działka nr 7283 o pow. 0.0902 ha cena wywoławcza 36 080,00 zł wadium 7 216,00 zł

17. Działka nr 7287 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

18. Działka nr 7303 o pow. 0.1120 ha cena wywoławcza 44 800,00 zł wadium 8 960,00 zł

 

Działki wymienione w pozycji 13-18 położone są na osiedlu Grądy w Nisku, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032296/0. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Podwolina II" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

Informacje dotyczące przetargów:

1. Przetargi odbędą się w dniu 22 października 2014r w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14.

2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie:

poz. 1 - 11 - godz. 1000-1130

poz. 12 - 18 - godz. 1130-1300

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu na działkę w poz. nr 1 jest dysponowanie prawem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oraz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 15 października 2014 r. - decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działki wymienionej w pozycji nr 1 upłynął w dniu 20 czerwca 2014r, w stosunku do działek w pozycjach 2 - 18 upłynął w dniu 28 sierpnia 2014r.

5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

6. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku najpóźniej do dnia 15 października 2014r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

-dowodu wniesienia wadium,

-dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 8, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

9. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego.

13. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku./pok. nr.2-4/ tel.15 8415 653, 15 8415-652 i 1 5 8415-651 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargach opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz pod adresem bip.nisko.pl

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.09.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2014 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 1306
12 września 2014 09:59 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)