Przetargi - archiwum

Przetarg - Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Nisko, dnia 5.05.2014 r.

PSP 1.I.341.1.2014

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku ul. Słowackiego 10 37 – 400 Nisko

 

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów zewnętrznych i wykonanie zadaszenia wbudynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. Szczegółowy zakres robót do wykonania został ujęty w przedmiarze robót. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a, 37 - 400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300

 

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się do 20 sierpnia 2014 roku. Wzór umowy w załączeniu.

 

V. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 1000 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko.

 

VI. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1000

 

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Kierownik ZOEAS i P w Nisku

 mgr Alicja Krawiec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2014 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1438
05 maja 2014 11:03 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
05 maja 2014 11:03 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
05 maja 2014 11:01 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)