Przetargi - archiwum

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

 

II PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

 

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2897/3 i 2899/6 o pow. łącznej 0.1099 ha położonej w Nisku przy ul. Podoficerskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzone są księgi wieczyste odpowiednio nr: TB1N/00003798/7 i TB1N/00067355/6. Działki nr 2897/3 i 2899/6 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Podoficerskiej. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 2899/6 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia i linia telefoniczna. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 219 800,00 zł, słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 43 960,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

2. Działka nr 2594/51 o pow. 0.0748 ha cena wywoławcza 36 780,00 zł wadium 7 356,00 zł

3. Działka nr 2594/52 o pow. 0.0892 ha cena wywoławcza 43 860,00 zł wadium 8 772,00 zł

Działki wymienione w pozycjach 2 i 3 położone są w Nisku na osiedlu Moskale przy ul. Leśnej, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00035832/1. Działki wymienione w pozycjach 2 i 3 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Leśnej. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 2594/52 przebiegają dwie linie kanalizacji sanitarnej zaś wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2594/51 przebiega linia energetyczna niskiego napięcia. Dla w/w działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Informacje dotyczące przetargów:

 

1. Przetargi odbędą się w dniu 28 maja 2014r w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14.

2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Przetargi rozpoczną się o godz. 1000

3.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych w pozycjach nr 1-3 upłynął w dniu 14 listopada 2013r.

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

5. Pierwsze przetargi na działki wymienione w pozycjach 1-3 ogłoszenia odbyły się w dniu 9 kwietnia 2014r.

6. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 najpóźniej do dnia 21maja 2014r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

-dowodu wniesienia wadium,

-dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 8, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

9. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego.

13. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku./pok. nr.2-4/ tel.15 8415 653, 15 8415-652 i 15 8415-651 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargach opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz pod adresem bip.nisko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.04.2014r
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2014 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 2681
24 kwietnia 2014 08:56 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)