Przetargi - archiwum

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Dotyczy : Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach programu Comenius.

Nr postępowania ZO.I.341.7.2013                                                  Nisko, dnia 11.07.2013r

 

 

 

                                        OGŁOSZENIE  O ZMIANIE TREŚCI  SIWZ

 

 

Dotyczy : Postępowania  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa sprzętu elektronicznego  dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach programu Comenius.

 

 

                     Działając na podstawie art.38  ust. 4 i ust.7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr 113 ,poz. 759 z późn.zm.) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku zwany dalej Zamawiającym zmienia treśc   SIWZ

w następujący sposób:

  1. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

-  w poz. Projektor – 2 szt.

winno być :

 Jasnośc   Nie mniej niż 3000 ANSI lm

 

- w poz. Telewizor – 2 szt.

Należy skreślić zapis : wejście PC VGA

 

W związku ze zmianą w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia jednocześnie ulega przedłużeniu termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.07.2013r do godz. 9:00.

 

  1. Pkt.10.9 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej:

Na kopercie powinny widnieć  nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:  OFERTA NA „ Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach programu Comenius” oraz  NIE OTWIERAĆ PRZED  17.07.2013r DO GODZINY 9:00

 

  1. Pkt.11.1 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składa w siedzibie Zamawiającego - Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 a, pok. nr 8 do dnia 17.07.2013r do godz.9:00

  1. 4.      Pkt. 11.3 otrzymuje brzmienie :

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyc w dniu

17.07.2013r o godz. 9:00 w siedzibie  Zamawiającego.

 

                          Pozostałe  zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

 

 

                                                                                                 Kierownik ZOEASiP

                                                                                                 Alicja Krawiec

 

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2013 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1257
11 lipca 2013 14:13 (Alicja Krawiec) - Dodanie dokumentu.