Przetargi - archiwum

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

Numer sprawy: ZOI.341.4.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku -Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Mickiewicza 45, 37-400 Nisko, tel/fax 15 8411 002.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości” UDA- POKL.09.01.02 - 18-281/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w remach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krawiec Alicja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2012 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1591
07 września 2012 13:15 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [zalaczniki_zarzecze.doc] do dokumentu.
07 września 2012 13:14 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [siwz_pomoce_dydaktyczne.doc] do dokumentu.
07 września 2012 13:14 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [og1_zarzecze.doc] do dokumentu.