Komunikaty - archiwum

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofertdla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 zadań publicznych, w formie wspierania.

Termin składania ofert upływa: 8 września 2020r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2020 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Uwaga

Dla zadań publicznych realizowanych w otwartych konkursów ofert, ogłaszanych od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze: ofert, umów i sprawozdań stanowiące załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

W załączniku znajdują się obowiązujące wzory formularzy w wersji edytowalnej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Promocji Spraw Społecznych Działalności Gospodarczej i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Majcher
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2020 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 162
18 sierpnia 2020 10:02 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
18 sierpnia 2020 10:02 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [opp_2020_03_sprawozdanie.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
18 sierpnia 2020 10:02 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [opp_2020_03_oferta.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)