Komunikaty

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcyjnego przez Voster Sp. z o.o. Sp. K w Zarzeczu”.

Nisko, dn. 14.09.2020 r.

OSK.6220.3.2020.DG

 

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r., poz 256) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy, zmierzający do zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcyjnego przez Voster Sp. z o.o. Sp. K w Zarzeczu”.

Inwestor: Voster Sp. z o.o., Sp. K. ul. Mickiewicza 155, Zarzecze, 37 – 400 Nisko.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów dotyczących ww. sprawy, wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji oraz zapoznać się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2020 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 59
14 września 2020 09:31 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)