Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej ść w Nisku ul.Cicha

 Nisko,  dnia  05.08.2020r.

PPB.6733.28.2020

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

            Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.)  oraz art.  53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020.293, z późn.zm.),  w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 24.06.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy w Jaśle,  w imieniu której działa pełnomocnik                     P. Adamczyk Grzegorz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.:  1685/9, 1685/5, 1526/5, 1599/5, 1599/4 położonych w Nisku ul. Cicha – niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze  w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )  i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Zbigniew Kotuła

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.08.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2020 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 73
05 sierpnia 2020 12:18 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)