Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 2525/4 w Nisku przy ul. Sandomierskiej”.

Nisko, dnia 24.07.2020 r.

OSK.6220.4.2020.GD

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 17.07.2020 r., na wniosek Inwestora – Kapraltrans Stanisław Szwajka, Kamil Drozd, ul. Kasztanowa 7, 37 – 450 Stalowa Wola – zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 2525/4 w Nisku przy ul. Sandomierskiej”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).


Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 117
27 lipca 2020 11:53 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)