Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kablowej linii SN 15kV w Nisku przy ul.Górka

Nisko, 17 luty 2020r.

PPB.6733.4.2020.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu 13.02.2020r.PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na: „budowie linii kablowej SN 15kV” (długośćlinii ok. 0,137 m, budowa 2 słupów SN) zastępującej linię napowietrzną, w tym demontaż istniejących słupów i przewodów linii napowietrznej SN15 kV na terenie działek nr ew. 2/3 i 3 położonych w Nisku przy ul. Górka gmina Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 mgr inż Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2020 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 52
17 lutego 2020 08:54 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)