Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci energetycznej SN15 Nisko-Wolina

Nisko, dnia 4 września 2019r.

 

PPB.6733.1.20.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z/s w Lublinie, 30-340 Lublin ul. Garbarska 21a, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Malecki Rafał dnia 04.09.2019r. została wydana decyzja Nr 26/2019 znak sprawy PPB.6733.1.20.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa linii kablowej SN stanowiącej odgałęzienie od linii SN-15kV Nisko-Wolina, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz nawiązań do linii nN na terenie działek nr ew. 41, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129 i 196/4 w Racławicach gm. Nisko”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Zca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Zbigniew Kotuła

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.09.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2019 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 147
04 września 2019 12:44 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)