Komunikaty

Ogłoszenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.


OSK.6220.3.2018.GD

Nisko, dn. 27.08.2019 r.


Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 27.08.2019 r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:„wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Inwestor: Piaski Polskie Sp. z o.o., 65 – 034 Zielona Góra.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2019 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 206
29 sierpnia 2019 13:38 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)