Komunikaty

obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji nr 20/2019 znak PPB.6733.1.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Wolności

Nisko, 26 sierpnia 2019r.

 

PPB.6733.1.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1, art. 49 i art.113§1 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2018.2096, z późń. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018. 1945, z późn. zm.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że postanowieniem PPB.6733.1.19.2019 z dnia 26.08.2019r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z urzędu sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nisko nr 20/2019 z dnia 12.09.2019r. znak PPB.6733.1.1.2019 wydanej na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnymdla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania p.n. „Wykonanie projektu sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nisko + Racławice Etap II”na działkach nr ew. 3665/5, 3664/1, 3662/3, 3661/1, 3660/1, 3656/4, 5678, 3656/3, 3655/3 w Nisku. Oczywista omyłka pisarska polegała na tym, że w wyżej wymienionej decyzji wpisano niewłaściwą datę wydania decyzji tj. w miejsce "Nisko, 12.09.2019r." winno być: "Nisko, 12.08.2019r.".

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenie na postanowienie.

 

Z- ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Zbigniew Kotuła

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2019 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 135
26 sierpnia 2019 14:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)