Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę sądu rejonowego i prokuratury w Nisku

Nisko, 14.08 2019r.

PPB.6733.1.26.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

            Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1045, z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek o nr ew.: 3618/2, 3612/2 w Nisku- na wniosek Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu pod realizację inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku - zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych  w poniższym pouczeniu.

            Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.08.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 145
14 sierpnia 2019 15:31 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)