Komunikaty

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu przy ul. Starej gm. Nisko

Nisko, dnia 30.04.2019r.

 PPB.6733.1.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945, poz.2096, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 13.03.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 10/2019 znak sprawy PPB.6733.1.8.2019 z dnia 30.04.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1408/11, 1408/10 położonych przy ul. Starej w miejscowości Zarzecze gm. Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

 mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2019 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 103
06 maja 2019 09:46 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)