Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Nisku przy ul.Armii Krajowej gm. Nisko

 

Nisko, 24 kwietnia 2019r.

PPB.6733.1.9.2019.ED

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

    Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 4.04.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1396/2, 1395/4 położonych przy ul. Armii Krajowej w Nisku gm. Nisko- niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2019 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 251
24 kwietnia 2019 09:19 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)