Komunikaty

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Szoje

Nisko, 15.04.2019 r.

 

PPB.6733.1.11.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z poźn) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 12.04.2019 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adamczyk Grzegorz, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew. 3501/2, 3494, 3493/6, 3124/11, 3387/2, 3387/3, 3387/4, 3493/2, 3493/5, 3493/3 położonych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko przy ul. Krzeszowskiej i ul. Szoje.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz.
7.30-15.30) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż.Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2019 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 319
15 kwietnia 2019 10:01 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)