Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu- rejon ul. Starej

Nisko, 14.03.2019r.

 

PPB.6733.1.8.2019.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 13.03.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Adamczyk Grzegorz, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 1408/11, 1408/10położonych w miejscowości Zarzecze w rejonie ul. Starej.

 

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2019 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 213
14 marca 2019 12:42 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2019 12:41 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)