Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu

Nisko, dnia 18.01.2019r.

 PPB.6733.1.49.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek MZK sp. z o.o. w imieniu, której występuje

P. Marcin Kuźmadnia 19.01.2019r. została wydana decyzja Nr 3/2019 znak sprawy PPB.6733.1.49.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej w miejscowości Nowosielec gm. Nisko na działkach nr ew. 452/2, 448/2, 444/3, 442/3, 440/3, 436/4, 434/4, 431/3, 434/2, 436/2, 440/1, 442/1, 444/1, 1269/4

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.01.2019
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 250
18 stycznia 2019 14:32 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)