Komunikaty

Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Nisko, dn. 18.01.2019 r.

OSK.6220.3.2018.gd

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Piaski Polskie Sp. z o.o., 65 – 034 Zielona Góra

Organem administracji właściwym do wydania ww. decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Na podstawie art. 33 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten przysługuje „każdemu”. Informuję, iż dane o wniosku, raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Ponadto wszyscy zainteresowani w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 21.01.2019 r. do dnia 20.02.2019 r. mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy (od pon. do pt. w godz. 730-1530). Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2019 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 203
18 stycznia 2019 12:33 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)