Komunikaty

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w Nisku przy ul. Willowej lokalizacji inwestycji celu publicznego: pod budowę sieci gazowej średniego ciśnienia

Nisko, 12 stycznia 2018r.

PPB.6733.1.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 10.01.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Monika Polek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 443/20, 443/19, 463, 471/3, 470, 469, 468, 467/3, 467/4 przy ul. Willowej w Nisku gm. Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 727
12 stycznia 2018 14:07 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)