Komunikaty

ogłoszenie o wszczęciu postępowania zmierzajacego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ooświetlenia ulicznego w Nowosielcu (rejon cmentarza)

Nisko, 14.04.2016r.

 

PPB.6733.1.23.2016.MS

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

        Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199. z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 12.04.2016 r. (data wpływu 13.04.2016r.) Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego- P. Mateja Paweł, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na „budowie sieci nN oświetlenia drogowego na słupach oświetleniowych wraz z zasilaniem kablowym i oprawami oświetleniowymi” przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 126/1, 127, 247/1 i zachodniej części działki nr ew.124 położonych w Nowosielcu w rejonie kościoła.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 938
14 kwietnia 2016 12:36 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)