Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym dla budowy oświetlenia dla boiska gimnazjum nr 1 w Nisku

Nisko, 6 kwietnia 2016r.

PPB.6733.1.13 .2016

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z poźn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosekz dnia 07.03.2016r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego P. Paweł Mateja zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci oświetlenia wraz z zasilaniem kablowym w Nisku przy ul. Chopina na terenie działki nr ew. 3516/1 niniejszym informuję, że:

  • został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządcę dróg gminnych – pismo z dnia 17.03.2016r. znak RG.7100.134.2016.DD.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.04.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2016 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 968
06 kwietnia 2016 11:52 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)