Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za okres od 1.01.2015r do 31.12.2015r.

 

 

 

Na dzień 01 stycznia 2015r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni łącznej 785.2884 ha a także 132 komunalnych lokali mieszkalnych (31 we wspólnotach, 26 socjalne, 28 w zasobie LWSM w Nisku i 47 blok przy Sandomierskiej). W trakcie 2015r został wyburzony lokal socjalny położony w Nisku przy ul. Wyszyńskiego 19b a na jego miejscu wybudowano budynek, w którym znajduje się 8 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 219, 52 m2.

 

Struktura Majątku Gminy.

 

Lp

Wyszczególnienie

Stan na dzień 1.01.2015r

Stan na dzień 31.12.2015r

1.

Grunty

27 012 205,74 zł

27 356 765,04

2.

Budynki

7 188 364,52 zł

8 362 429,22

3.

Budowle

119 947 866,35 zł

124 773 732,96

 

 

W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiada prawo użytkowania wieczystego.

Gmina Nisko posiada również 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka z o.o.

 

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 23 hektarów dróg położonych na terenie miasta i gminy.

Ewidencja księgowa gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowadzona jest na bieżąco z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na podstawie przyjętego szacunku. W związku z powyższym podana kwota wartości gruntów nie odzwierciedla ich wartości rynkowej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierżawę, najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

 

Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych 6 nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej 1.5911 ha za kwotę 405 240,10 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano 3 nieruchomości o powierzchni łącznej 0,0393 ha za kwotę 28 527,39 zł.

 

Za zwrot czterech wywłaszczonych nieruchomości o powierzchni łącznej 0,5962 ha Gmina Nisko otrzymała kwotę 41 881,82 zł.

 

Z tytułu sprzedaży 1 mieszkania komunalnego na rzecz najemcy Gmina Nisko uzyskała dochód w wysokości 5 010,00 zł.

 

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych na dzień 1.01.2015r zajmowały obszar 24.8079 ha. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł 191 834,80 zł.

 

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości 23 644,39 zł

 

Dochód z tytułu czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych wyniósł 18 269,97 zł

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy nieruchomości wyniósł 82 902,65 zł.

 

Komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oddano nieruchomości w trwały zarząd (11 decyzji na powierzchnię 6.6755 ha). Dochody z tytułu opłaty rocznej za zarząd wynoszą 612,25.

 

W oparciu o przepisy art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami oraz w wyniku trzech decyzji wydanych na podstawie tzw. „specustawy drogowej” Gmina Nisko:

a) uzyskała prawo własności w stosunku do 9 działek o powierzchni łącznej 0,2132 ha wypłacając odszkodowanie w kwocie 95 315,00 zł (za trzy działki – pozostałe odszkodowania w 2016r).

b) utraciła prawo własności w stosunku do 2 działek o powierzchni łącznej 0,0810 ha uzyskując kwotę odszkodowania w wysokości 29 006,00 zł.

 

W procesie komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy samego prawa Gmina nisko nabyła prawo własności 13 działek o powierzchni łącznej 4,3728 ha.

 

W drodze umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności 2 nieruchomości o powierzchni łącznej 2,0751 ha za kwotę 225 100,00 zł.

 

 

 

 

 

W roku będącym przedmiotem sprawozdania Gmina Nisko dokonała 1 zamiany nieruchomości w wyniku której na własność Gminy Nisko przeszła 1 działka o powierzchni 0,1303 ha zaś uczestnikowi zamiany gmina przekazała 1 działkę o powierzchni 0,1339 ha. Z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości Gmina Nisko otrzymała kwotę 2 232,00 zł.

 

W wyniku darowizny Gmina Nisko przekazała na rzecz Powiatu Niżańskiego 7 działek o łącznej powierzchni 0.0597 ha. Wartość darowizn stanowi kwotę 24 149,00 zł.

 

Reasumując gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r przysporzyło Gminie Nisko dochód w wysokości 829 161,37 zł zaś wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły się kwotą 320 415,00 zł.

 

 

 

opr.

Zbigniew Drewniak

 

 


Data wytworzenia dokumentu: marzec 2016
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2016 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 1858
29 marca 2016 08:40 Zbigniew Drewniak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl