Komunikaty

Infprmacja o MPZP Centrum w Nisku-etap 1

PPB.6721.1. 65. 2011                                                                           21 września 2015 r.

 

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

p.n.”Centrum w Nisku”- etap 1

 

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości że:

1. została podjęta Uchwała Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n.”Centrum w Nisku”-etap1 (ogł. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia 2015r. Poz.1294- data wejścia w życie 1 maja 2015r.)

  1. z treścią i załącznikami do uchwały, o której mowa w pkt 1, a także z uzasadnieniem i podsumowaniem tego dokumentu wynikającym odpowiednio z art.42 pkt 2 i 55 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. powołanej na wstępie, można się zapoznać:

    - w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój 23, I piętro) w dniach pracy urzędu;

    - na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko (www.nisko.pl) w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”;

    - na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko w Systemie Informacji Przestrzennej w zakładce „mapa gminy” (http://nisko.e-mapa.net/).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 895
23 września 2015 10:49 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)