Komunikaty

obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Wolinie gm.Nisko przy ul. Sienkiewicza

 

Nisko, 16 września 2015r.

 

PPB.6733.1.25.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267, późn.zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2015.199, z późn.zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 31.08.2015r. (uzupełniony pismem z dnia 10.09.2015r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik Zabawski Tomasz zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia (wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 84/21 w Wolinie dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na tej działce) przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.84/3, 84/22, 84/21 położonych w Wolinie gm. Nisko .

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2015 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 957
16 września 2015 09:40 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)