Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę kanalizacji sanitarnej Nisko ul.Racławicka

Nisko, 6 maja 2015r.

 PPB.6733.1.6.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Stanisława Szymonik dnia 6.05.2015r.została wydana decyzja Nr 10/2015 znak sprawy PPB.6733.1.6.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na terenie działek
o nr ew. 4824, 4825, 4828/4, 4829/4 położonych w Nisku przy ul. Racławickiej
”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.05.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2015 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 876
06 maja 2015 08:52 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)