Komunikaty

ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kończycach -etap IX

Nisko, 21 listopada 2014r.

 

PPB.6733.1.37.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z póżn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Nisko w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ETAP - IX (zlewnia nr Z1 do Z6), planowanej do realizacji w miejscowości Kończyce na działkach o nr ew.: 127/3, 136, 177/1, 223, 225, 226, 234, 235, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 241/3, 241/4, 253/1; 111/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117, 118/1, 119/1, 120/1, 120/3, 121/2, 121/3, 122/1, 123/1, 124, 125/1, 126/1, 127/4, 128, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/1, 293/1, 294, 295, 296, 297/1, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 308, 512/3, 513/1, 514, 516/2, 517/3, 517/4, 518/1, 519/1, 520/1, 588, 516/3; 93/1, 307, 309, 312, 313/1, 314, 315, 316, 321, 324/1, 325/2, 325/3, 326/1, 486/1, 487, 488, 493/2, 494, 495/1, 496/1, 497/1, 498, 499, 500, 506, 507, 508, 510/1, 511/1, 512/2; 18/1, 45, 46, 51, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 55/1, 55/2, 56, 58, 59, 60, 61, 63/1, 348/1, 350/1, 351/1, 352, 353, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362, 363, 364/2, 366, 367/1, 367/2, 367/3, 368, 369/2, 373/3, 373/4; 71, 72/1, 72/2, 72/3, 74, 327/1, 328/1, 329, 330, 331, 334, 335, 337, 338/1, 339, 340/1, 341/1, 342/2, 342/3, 343/1, 344, 345/1, 346/1, 347/2, 349/1; 79/2, 81, 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88/2, 88/3, 88/4, 89/1, 90, 91/3, 91/4, 165/1, 166, 348/1, 317/1, 318/1, 740 oraz miejscowości Nowosielec na działce o nr ew. 350 wraz z sześcioma przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

-Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – postanowieniem znak INi. 507.1.226.2014 z dnia 22.09.2014r.,

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – postanowieniem znak PSNZ.460.16.2014 z dnia 26.09.2014r.;

-Starostę Niżańskiego – postanowieniem znak G.6124.1.257.2014 z dnia 3.10.2014r.;

-Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w lublinie – postanowieniem znak ZS-2120-185/14 z dnia 17.11.2014r.;

-Zarządcę drogi gminnej – pismo z dnia 19.09.2014r. znak RG.7100.1.91.2014.I.M.

Ponadto informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika       mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2014 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1146
21 listopada 2014 14:33 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)