Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym i zmianie wniosku dla sieci SN-15 w Nisku w rejonie ul. Nowej

Nisko, 15 października 2014r.

PPB.6733.1.38.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.)niniejszym z a w i a d a m i a m, w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 05.09.2014r. (data wpływu 11.09.2014r.), zmienionego pismem z dnia 16.09.2014r. (data wpływu 23.09.2014r.) PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, w imieniu której działa pełnomocnik P. Leja Piotr w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod realizację inwestycji p.n. „budowa linii napowietrzno-kablowej linii SN 15 kV Nisko-Barce” przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 4772/1, 4714/134, 4714/208, 4714/54, 7315/1, 4717/5, 4717/9, 4717/8, 4716/7, 4716/18, 4716/34, 4675/1, 4674/12, 4674/8, 4671, 4658/6, 4658/4 położonych w msc. Nisko w sąsiedztwie i w pasach drogowych ulic: Rzemieślniczej, Nowej, Nowej-Bocznej- niniejszym informuję, że;

1. wnioskiem z dnia 10.10.2014r. (data wpływu 15.10.2014r. wnioskodawca wystąpił o ponowną zmianę w/w wniosku w zakresie zmiany przebiegu trasy projektowanej linii kablowej SN 15 w miejscowości Nisko-Barce dot. zmiany trasy na terenie działek o nr ew. 4674/8 i 4674/12 położonych w Nisku przy ul. Nowej-Bocznej;

2. wnioskowana przez inwestora orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000;

3. planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przezZarządcę drogi gminnej – pismo z dnia 22.09.2014r. znak RG.7100.1.93.2014.I.M;

4. zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2014 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 693
15 października 2014 13:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)