Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. budowa kanalizaji sanitarnej w Nowosielcu ( zlewnia nr 7 i nr 8, etap VI)

Nisko, 2 października 2014r.

PPB.6733.1.34.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy i Miasto Nisko, w imieniu której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska została wydana decyzja Nr 31/2014 znak PPB.6733.1.34.2014 z dnia 2.10.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (etap VI):

Nowosielcu gm. Nisko na działkach o nr ew.: 290/1, 290/2, 291, 292/1, 293, 294, 295/3, 295/4, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/8, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 398/2, 1126/2, 1128/1, 1129/1, 1133/1, 1135/1, 1136, 1138, 1140, 1142, 1148, 1151, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1170, 1173, 1176/1, 1176/2, 1179/1, 1179/2, 1182, 1184, 1186, 1187, 1191, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1197/1, 1197/2, 1201, 1203, 2708/1, 2708/3, 323, 325, 327/1, 327/2, 329, 330/3, 331/3, 332, 333, 337, 338, 339/1, 339/2, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 358, 359, 360 (zlewnia nr: Z7, Z8) wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym- na wniosek Gminy i Miasto Nisko.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30 - 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 905
02 października 2014 10:22 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)