Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile w Nowosielcu Zatyki

Nisko, 22 lipca 2014r.

 

PPB.6733.1.13.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

     Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek T-Mobile Polska SA, 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12, w imieniu której występuje P. Nowak Adam została wydana decyzja Nr 14/2014 znak sprawy PPB.6733.1.13.2014 dnia 22.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 52717 Nowosielec Zatyki w miejscowości Nisko na terenie części działki nr ew. 7544

 

     Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2014 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 775
23 lipca 2014 13:56 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl