Komunikaty

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii NN w Racławicach rejon ul. Rudnickiej

Nisko, 31 grudnia 2013r.

PPB.6733.1.42.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267) zawiadamiam, że na wniosek wniosek PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje pełnomocnik Piotr Leja- Burmistrz Gminy i Miasta Nisko postanowieniem znak PPB.6733.1.42.2013 z dnia 31.12.2013r. zawiesił postępowanie administracyjne prowadzone na żądanie PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział Rzeszów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięciap.n. budowa napowietrzno- kablowej linii NN oraz budowa słupowej stacji trafo na działkach o nr ew.: 328/3, 330/1, 317/1, 318, 319/5, 320/3, 320/4, 329/1, 329/2, 886/1, 896, 895/2, 897/1, 899/2, 900/1, 901, 903, 904, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923 położonych w Racławicach (rejon ul. Rudnickiej ) gm. Nisko.

Zgodnie z:

-art. 103 KPA zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

- art. 98 § 2 KPA jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu tj. pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść zażalenie na w/w postanowienie.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1101
31 grudnia 2013 10:29 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)