Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrzno-kablowej linii NN oraz budowie stacji trafo w Racławicach rejon ul. Rudnickiej

Nisko, dnia 20 listopada 2013r.

PPB.6733.1.42.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

          Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2013.267 ), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 17.09.2013r, uzupełniony i zmieniony pismem z dnia.9.10.2013r., PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje Piotr Leja, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla działek o nr ew.: 328/3, 330/1, 317/1, 318, 319/5, 320/3, 320/4, 329/1, 329/2, 886/1, 896, 895/2, 897/1, 899/2, 900/1, 901, 903, 904, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923 położonych w Racławicach (rejon ul. Rudnickiej )gm. Niskopod realizację inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii NN oraz budowie słupowej stacji trafo- niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Rzeszów ( postanowienie znak GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-436-474/2013 z dnia 6.11.2013r.) oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego ( postanowienie znak RR-XVIII.760.2.2.2013.KM z dnia 5.11.2013r.),

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30-15 30 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z up. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 Zastępca Burmistrza mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2013 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1039
20 listopada 2013 11:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)