Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne) i z nieruchomości niezamieszkałych (osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje)

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne zamieszkałe i instytucje oraz firmy działające na terenie Gminy i Miasta Nisko, zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zamieszkania lub rozpoczęcia prowadzenia działalności.

 

Pobierz deklarację

 

W przypadku przedsiębiorców i instytucji, mają zastosowanie rubryki 25, 26 i 27. Liczba pojemników, w zależności od profilu działalności obliczona powinna być zgodnie z załącznikiem dołączonym do deklaracji.

Stawki opłat obowiązujące od dnia 1.01.2016 r.:

  1. 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących w zabudowie jednorodzinnej, w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  2. 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym w budownictwie wielorodzinnym, będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej lub w zasobach gminnych, w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  3. 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca, od piątej i kolejnej osoby w rodzinie, w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  4. 25,00 zł miesięcznie za przeliczeniowy pojemnik dla firm i instytucji, w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;
  5. 50,00 zł miesięcznie za przeliczeniowy pojemnik dla firm i instytucji, w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku zmiany stanu osobowego na nieruchomości lub w przypadku zmiany ilości pojemników przeliczeniowych. Deklarację taką należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Miejsce złożenia dokumentów:

Deklarację należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku złożenia deklaracji, do dnia 14 danego miesiąca, zmiana zostanie uwzględniona w tym miesiącu. Gdy zaś deklaracja wpłynie po 14 danego miesiąca, zmiana obowiązywać będzie od miesiąca następnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 z późn. zm.)

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Władysław Pracoń
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 496
18 czerwca 2018 14:27 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
18 czerwca 2018 14:26 Andrzej Ortylewski - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl