Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne) i z nieruchomości niezamieszkałych (osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne zamieszkałe i instytucje oraz firmy działające na terenie Gminy i Miasta Nisko, zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zamieszkania lub rozpoczęcia prowadzenia działalności.

 

Pobierz deklarację

 

W przypadku przedsiębiorców i instytucji, mają zastosowanie rubryki 23, 24 i 25. Liczba pojemników, w zależności od profilu działalności obliczona powinna być zgodnie z załącznikiem dołączonym do deklaracji.

Stawki opłat obowiązujące od dnia 1.01.2020 r.:

  1. 24,60 zł miesięcznie od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przypadku zbiórki odpadów prowadzonej w sposób selektywny;

  2. Ustala się podwyższoną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny dla właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych w wysokości 50,00 zł miesięcznie na mieszkańca w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym;

  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustala się zwolnienie w wysokości 2,60 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

  4. 5,40 zł miesięcznie za przeliczeniowy pojemnik dla firm i instytucji, w przypadku zbiórki prowadzonej w sposób selektywny;

  5. Ustala się podwyższoną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny dla właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych  przez mieszkańców , na których powstają odpady komunalne w wysokości 21,50 zł;

  6. Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku zmiany stanu osobowego na nieruchomości, w przypadku zmiany ilości pojemników przeliczeniowych lub w przypadku zadeklarowania  kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Deklarację taką należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana;

  7. Zmiana stawki opłat nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji.

Miejsce złożenia dokumentów

Deklarację należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

  • Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2019.2010)
  • Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010)

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Władysław Pracoń
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1068
18 lutego 2020 12:50 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2020 10:50 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
06 listopada 2019 11:12 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.